نردبان های مخصوص دسترسی به سطوح نما (Ladder)

نردبان های آلومینیمی یا آهنی خاصی هستند که در سطوح مورب و شیب دار  شیشه ای و حول گنبدها و سیلندرهای شیشه ای و همچنین سطوحی که سیستم های معمولی نمی تواند کاربری صحیحی داشته باشد این تکنولوژی به راحتی و ایمن کاربر را در موقعیت عملیات شستشو، تعمیر ونگهداری نما قرار می دهد .
جابجایی این نردبان ها به صورت برقی یا دستی انجام می پذیرد.